Farby, laky, spreje, tmely, maliarske náradie za rozumné ceny

 • Naši odborníci Vám poradia (Po-Pia: 8:00-17:00)

  Obchodné podmienky

  Všeobecné ustanovenia
  Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti Dejmark spol. s r.o., so sídlom Priekopská 3706/104, 036 01 Martin, IČO: 31 628 079, IČ DPH: SK2020434361, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 2609/L (ďalej len „Dejmark spol. s r.o.“) a našich zákazníkov, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou Dejmark spol. s r.o. ako predávajúcim a zákazníkom ako kupujúcim prostredníctvom internetu a predmetom ktorých je kúpa a predaj tovaru v ponuke na internetovej stránke elektronického obchodu www.xfarby.sk.

  Kontaktné údaje na predávajúceho:
  Dejmark spol. s r.o.
  Poštová adresa : Priekopská 3706/104, 036 01 Martin
  Tel: + 421 43 40 100 40
  e-mail: eshop@xfarby.sk

  Číslo účtu pre bezhotovostné platby:
  Tatra banka, a.s.: 2627370792/1100 – IBAN: SK0211000000002627370792

  Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
  Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1, Odbor výkonu dozoru, tel. č.: 041/ 7632 130 fax č.: 041/ 7632 139

  Predávajúci má vyhotovený kódex správania sa. Kupujúci má právo kedykoľvek sa s ním oboznámiť. Kódex správania sa je prístupný na webovom portáli spoločnosti Dejmark spol. s r.o. (www.xfarby.sk).

  Objednávanie tovaru
  Kupujúci objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom ich vloženia do elektronického nákupného košíka na internetovej stránke predávajúceho a vyplnením údajov a odoslaním objednávky prostredníctvom tlačidla „potvrdiť objednávku“ /potvrdzujete objednávku s povinnosťou platby/ alebo výrobky a služby objednáva emailom.

  Ak je kupujúci právnická osoba – firma, uveďte prosím tieto povinné údaje: názov firmy, sídlo firmy (zapísané v obchodnom registri) IČO a IČ DPH ak je registrovaný ako platca DPH a prevádzkuje podnikateľskú činnosť (podľa informácií na stránkach elektronického obchodu), kód a názov produktu/ov, označenie produktu/ov, množstvo, telefón, e-mail kupujúceho, (pri predfaktúre) vybraný spôsob platby a doručenia tovaru a adresu pre doručenie tovaru. Ak nakupujete ako spotrebiteľ – fyzická osoba je potrebné uviesť: meno a priezvisko kupujúceho, kód a názov produktu/ov, označenie produktu/ov (podľa informácií na stránkach elektronického obchodu), množstvo, telefón alebo e-mail kupujúceho, vybraný spôsob platby a doručenia tovaru, adresu pre doručenie tovaru.

  Kúpna zmluva je uzavretá akceptovaním objednávky predávajúcim - na základe e-mailového potvrdenia kupujúcemu, po predchádzajúcom prijatí objednávky predávajúcim a overení dostupnosti a termínu dodania tovaru. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje identifikáciu kupujúceho, jedinečné číslo objednávky, dátum a čas prijatia objednávky do systému predávajúceho, názov, množstvo a cenu objednaného tovaru, typ doručenia a jeho cenu, celkovú cenu objednávky, spôsob platby, informácie o dobe dodania objednaného tovaru, údaje o predávajúcom, príp. iné informácie. Na uvedenú e-mailovú adresu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky. Doručením potvrdzujúceho e-mailu o prijatí Vašej objednávky dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy.

  Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Predávajúci je viazaný kupujúcemu svojou ponukou tovaru prezentovaného na internetovej stránke predávajúceho garantovať ceny počas lehoty 48 hodín od odoslania oznámenia o prijatí objednávky kupujúcemu.

  Stornovanie objednávky
  Kupujúci má právo jednostranne stornovať objednávku, iba v prípade, že predmet kúpnej zmluvy nebol ešte predávajúcim fakturovaný alebo expedovaný. Objednávku je možné stornovať písomnou formou (e-mailom alebo poštou). Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu písomnou formou (e-mailom alebo poštou).

  Kupujúci má právo jednostranne stornovať objednávku, a to aj záväzne akceptovanú predávajúcim, v prípade nedodania objednaného tovaru predávajúcim v lehote do 14 dní od lehoty uvedenej v záväznej akceptácii objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, je predávajúci povinný vrátiť túto sumu v lehote 30 kalendárnych dní od stornovania objednávky resp. kúpnej zmluvy a to bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim písomnou formou (e-mailom alebo poštou).

  Predávajúci má právo jednostranne zrušiť objednávku, ktorú nie je možné záväzne akceptovať z dôvodu nesprávne uvedených údajov na objednávke a to najmä chybne uvedený e-mail alebo telefónne číslo kupujúceho, v prípade že údaje uvedené kupujúcim v objednávke sa javia ako zrejme nesprávne alebo nepravdivé alebo v prípade, že nie je možné oznámiť a/alebo odoslať kupujúcemu záväznú akceptáciu objednávky.

  Predávajúci má právo jednostranne zrušiť objednávku a to aj záväzne akceptovanú v prípade, že objednaný tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru alebo z dôvodov vyššej moci. V prípade, že táto situácia nastane, je predávajúci povinný kontaktovať kupujúceho telefonicky alebo písomnou formou (e-mailom alebo poštou) za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, je predávajúci povinný vrátiť túto sumu v lehote 14 kalendárnych dní od stornovania objednávky resp. kúpnej zmluvy a to bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim písomnou formou (e-mailom alebo poštou).

  Reklamačný poriadok a odstúpenie od zmluvy
  Bližšie informácie a presné podmienky nájdete v časti Reklamácie .

  Ochrana a spracovávanie osobných údajov
  Bližšie informácie a presné podmienky o spracovávaní a ochrane osobných údajov nájdete v časti Ochrana osobných údajov .

  Dodacie podmienky
  Tovar zasielame prostredníctvom kuriérskej spoločnosti. Po potvrdení odoslania objednávky budete informovaní o doručení vašej zásielky. Odovzdáme mu Vaše kontaktné údaje a termín doručenia si s Vami upresní dopravca v deň doručenia. Zásielku je možné uhradiť kuriérovi v hotovosti alebo platobnou kartou. Doba doručenia môže byť ovplyvnená dostupnosťou tovaru a nepredvídanými udalosťami na strane kuriérskej spoločnosti. 

  Objenávku si môžete taktiež vyzdvihnúť na predajniach XFARBY. 

  Predávajúci je povinný dodať na základe záväzne akceptovanej objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, najneskôr do 14 dní od dodania tovaru dodávateľom, v kvalite a termíne a zabaliť ho, alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu. Predávajúci má povinnosť zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR. Predávajúci odovzdá kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, dodací list, daňový doklad).

  Kupujúci je povinný prevziať zakúpený alebo objednaný tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak písomnou formou – emailom alebo poštou alebo telefonicky, alebo zabezpečiť jeho prevzatie. Kupujúci je povinný potvrdiť v dodacom alebo prepravnom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby. Tretia osoba poverená kupujúcim na prevzatie tovaru je povinná pri preberaní tovaru preukázať sa platným splnomocnením na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v uvedenej lehote odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim písomnou formou (e-mailom alebo poštou).

  Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

  Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

  Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

  V prípade, že predávajúci uhradí za kupujúceho v celej výške náklady na dopravné (z dôvodu, že objednávka prevýši určitú peňažnú čiastku, viď "doprava tovaru", na zváženie či nie viď „ceny za expedovanie tovaru kuriérom po SR“), má predávajúci právo odpočítať od vrátenej čiastky práve tú sumu, ktorú by inak zákazník za dopravné hradil a to v prípade, že po započítaní vráteného tovaru alebo jeho časti celková čiastka objednávky klesla pod hranicu, kedy predávajúci už hradí dopravné v plnej výške.

  Ceny za expedovanie tovaru kuriérom po SR:

  objednávka do 40€ - 4,90€ 

  objednávka nad 40€ - zadarmo 

  Platobné podmienky
  Ceny uvedené na internetových stránkach elektronického obchodu platia výhradne pre nákup prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho. Pri konečnom zúčtovaní (celkovej cene) za tovar v nákupnom košíku je uvedená cena bez DPH ako aj cena s DPH vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky, nezahŕňa však cenu dodania tovaru. Akciové ceny platia do dátumu uvedeného v detaile jednotlivého produktu, prípadne do vyčerpania skladových zásob. Akékoľvek ďalšie zľavy, poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri jednotlivých produktoch na internetovej stránke www.xfarby.sk, individuálne zľavy pre zákazníka alebo zľavy poskytované na základe spolupráce s tretími stranami, nie sú vzájomne kombinovateľné.

  V prípade, ak je voči kupujúcemu evidovaná po splatnosti faktúra za poslednú vykonanú objednávku predávajúcim, a zároveň má predávajúci záujem o ďalšiu objednávku, táto ďalšia objednávka sa kupujúcemu zašle až po úplnom zaplatení evidovanej nezaplatenej faktúry.

  Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy, v dohodnutej lehote splatnosti podľa kúpnej zmluvy, vrátane nákladov na doručenie tovaru, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

  Prehľad možností platby v našom internetovom obchode:

  1. platobnou kartou

  2. okamžitým bankovým prevodom

  3. bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho

  4. dobierkou v mieste dodania tovaru (Pri platbe na dobierku je poplatok za dodanie tovaru vo výške 1€). Pri objednaní tónovaných produktov nie je platba na dobierku možná. Takéto produkty je nutné uhradiť vopred, vami zvoleným spôsobom platby.

  5. formou hotovostnej platby alebo platby platobnou kartou pri odbere tovaru v určenej predajni

  V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

  V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

  Zľavový kúpon
  V prípade, ak bol kupujúcemu poskytnutý kupón na zľavu tovarov, bude možné ho použiť, avšak v jednom nákupe maximálne jeden kupón, na nákup tovaru v internetovom obchode www.xfarby.sk do dátumu uvedeného ako platnosť (platí do).

  Aby mohla byť zľava na nákup odpočítaná, je potrebné zadať kód v internetovom košíku, uvedený na poukážke pri vytváraní objednávky do políčka „Ak máte zľavový kupón, vpíšte ho prosím sem“. Hodnota jednotlivého kupónu je uvedená v percentách, alebo ako suma vrátane DPH, pričom hodnota kupónu je odrátaná z celkovej sumy za objednávaný tovar s DPH.

  Poskytnutý kupón nie je možné vymeniť za hotovosť, a pokiaľ nie je uvedené inak, je možné ho použiť iba na kúpu tovaru, pričom sa nevzťahuje na služby, platbu za dopravu. V prípade, ak je celková suma vyššia ako hodnota poskytnutej zľavy na kupóne, zákazník doplatí zvyšok sumy. Ak je celková suma za objednávku nižšia ako hodnota zľavového kupónu, zvyšok hodnoty bez náhrady prepadáva.

  Newsletter
  Pri registrácii si zákazník môžete vybrať, či chce od nás dostávať pravidelné informácie o novinkách alebo iných užitočných informáciách na uvedený e-mail. V prípade, ak sa neskôr rozhodnete inak, môžete sa z newsletteru kedykoľvek odhlásiť.

  Všetkým zaregistrovaným zákazníkom posielame maximálne raz za dva týždne informácie, ktoré súvisia s predávaným sortimentom, informujeme o zľavách, novinkách, pracovných postupoch, prípadne informácie s prevádzkou nášho internetového obchodu.

  Ak si od nás neprajete dostávať emaily, máte možnosť odkliknúť ikonku „prosím, nezasielajte mi newsletter“, ktorá je uvedená pod newsletterom.

  Alternatívne riešenia spotrebiteľských sporov
  V zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov má spotrebiteľ (kupujúci) právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenie sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. 

  Cieľom alternatívneho riešenia sporov je nájsť kompromisné riešenie pre strany sporu a dopomôcť im tak k uzavretiu súkromnoprávnej dohody. Pokiaľ sa však strany sporu nedohodnú, avšak je porušenie práv spotrebiteľa zjavné, subjekt vypracuje pre spotrebiteľa odôvodnené stanovisko, kde mu objasní jeho práva a ktoré mu môže poslúžiť ako podklad na vypracovanie návrhu na začatie súdneho konania.

  Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov, na ktoré sa môže spotrebiteľ obrátiť zverejňuje na svojom webovom sídle Ministerstvo hospodárstva SR

  Ak sú príslušné viaceré subjekty alternatívneho riešenia sporov, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. 

  Návrh na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu môže spotrebiteľ podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice, prípadne využiť formulár, ktorý nájde na webovej stránke každého subjektu alternatívneho riešenia sporu (napr. SOI, URSO, UREKPS). Uvedený formulár je možné nájsť aj na www.mhsr.sk. K návrhu musia byť priložené doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.

  Oprávnená právnická osoba môže vo svojich pravidlách alternatívneho riešenia sporov stanoviť, že je oprávnená požadovať od spotrebiteľa poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu v sume, ktorú zverejní na svojom webovom sídle. Poplatok nesmie presiahnuť sumu päť eur vrátane dane z pridanej hodnoty. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

  Platforma pre riešenie sporov on-line je dostupná na webovej stránke: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

  Formulár odstúpenia od kúpnej zmluvy 

  Záverečné ustanovenia
  Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy a kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

  Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má výrobky a služby v držbe má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.

  Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01. 01. 2016.

  Copyright © 2024, xfarby.sk