Farby, laky, spreje, tmely, maliarske náradie za rozumné ceny

 • Naši odborníci Vám poradia (Po-Pia: 8:00-17:00)

  Reklamácia a odstúpenie od zmluvy

  Reklamačný poriadok a odstúpenie od zmluvy
  Celý tím XFARBY sa vždy zo všetkých síl snaží vybaviť všetky objednávky k spokojnosti zákazníkov, napriek tomu sa môže niečo stať a ako zákazník nebudete spokojný. V prípade, ak budete chcieť tovar reklamovať alebo vrátiť, je potrebné postupovať podľa nasledujúcich podmienok.

  Odstúpenie od zmluvy
  Odstúpenie kupujúceho od kúpnej zmluvy je možné na základe ustanovenia § 7, 8, 9, 10 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku").

  Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 pracovných dní od prevzatia tovaru podľa Dodacích podmienok bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak ste oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslali najneskôr v posledný deň lehoty.

  Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva ruší od začiatku. V súlade s ust. § 517 ods. 1 Občianskeho zákonníka môže kupujúci uplatniť odstúpenie aj len vo vzťahu k časti predmetu zmluvy (ak predmetom zmluvy resp. záväznej objednávky bolo dodanie niekoľkých samostatných tovarov) a v takom prípade sa zmluva ruší len v tejto časti.

  Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

  Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou, e-mailom alebo poštou.

  Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale. Tovar nám prosím doručte kompletný, nepoškodený a nepoužívaný, inak kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

  Kupujúci je povinný najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu: DEJMARK spol. s r.o., Priekopská 3706/104, 036 01 Martin 

  Odporúčame tovar zaslať ako balík prostredníctvom kuriérskej služby. Na základe požiadavky kupujúceho, predávajúci oznámi kupujúcemu kuriérsku službu, s ktorou má uzavretú sprostredkovateľskú zmluvu a ktorú mu odporúča využiť pri zasielaní tovaru späť. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu potvrdenia o doručení vystavenú doručovateľom. Tovar môžete vrátiť aj osobne v niektorej z našich predajní v Bratislave a v Martine, v ktorých sú zriadené miesta pre osobný odber tovaru zakúpeného cez internetový nákup. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

  Náklady spojené s vrátením tovaru k nám na prevádzku znáša zákazník.

  Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru - tovaru zhotoveného osobitne na objednávku, napr.:

  - zákazkové tónovanie farieb,

  - tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

  Kúpnu cenu Vám vrátime najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, na účet, ktorý ste nám uviedli, pokiaľ sa nedohodneme inak, najmä poskytnutím poukážky na zľavu, ktorú môžete použiť pri ďalšom nákupe u nás. Pri odstúpení uveďte informáciu, o ktorú z uvedených kompenzácií máte záujem. Kúpnu cenu však nie sme povinní vrátiť, dokým nám nie je doručený tovar alebo kým nám zákazník nepreukáže aspoň spätné zaslanie tovaru.

  Predávajúci nie je povinný pri odstúpení od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru vrátiť kupujúcemu platby skôr, ako mu bude tovar doručený, alebo kupujúci nepreukáže zaslanie tohto tovaru predávajúcemu /napríklad preukázaním podacieho lístku na pošte.

  Pri odstúpení od zmluvy, znáša kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu

  Postup pri reklamácii tovaru zákazníkom:

  Reklamačný poriadok
  Záručná doba na tovar zakúpený v internetovom obchode www.xfarby.sk je štandardne 24 mesiacov, v prípade výpredajového tovaru najmenej 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

  Minimálna trvanlivosť dodávaných produktov (farieb a iných produktov) je uvedená na etikete každého jednotlivého produktu. Doba minimálnej trvanlivosti produktu, ktorý má neporušený obal, je v rozsahu 24 mesiacov až 60 mesiacov, závisí od konkrétneho typu produktu.

  Reklamovať tovar a jeho vady musí urobiť kupujúci písomnou formou, e-mailom alebo poštou.

  Reklamovať je možné iba tovar zakúpený na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci a vzťahuje sa naň záruka.

  Kupujúci je povinný všetok dodaný tovar prezrieť a skontrolovať kvalitu a funkčnosť dodaného tovaru čo najskôr po jeho dodaní a prevzatí vrátane úplnosti dodávky. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto kontrole len keď preukáže, že tovar mal tieto vady už v čase prevzatia tovaru.

  V prípade, ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu na portáli elektronického obchodu predávajúceho a to buď vyplnením reklamačného formulára na internetových stránkach predávajúceho alebo inou písomnou formou a doručí reklamáciu predávajúcemu osobne, elektronicky alebo písomne na poštovú adresu.

  Predávajúci vydá v deň začatia reklamačného konania kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie vo vhodnej forme určenej predávajúcim, kde je povinný uviesť vady tovaru a deň začatia reklamačného konania. Tento doklad slúži kupujúcemu ako doklad k opätovnému vyzdvihnutiu reklamovaného tovaru.

  Kupujúci zašle reklamovaný tovar na adresu: DEJMARK spol. s r.o., Priekopská 3706/104, 036 01 Martin 

  Reklamačné konanie na tovar, ktorý je objektívne možné doručiť predávajúcemu, začína dňom, kedy kupujúci splní nasledujúce podmienky:

  - doručenie písomnej reklamácie predávajúcemu a to osobne, poštou, alebo elektronickou poštou (e-mailom)

  - a doručenie reklamovaného tovaru vrátane príslušenstva. Reklamovaný tovar je nutné doručiť do sídla prevádzky predávajúceho, ak predávajúci neurčí inak (napr. dopraviť tovar priamo do servisného strediska) a to osobne alebo poštou.

  Predávajúci vybaví reklamáciu v termíne do 30 dní od začatia reklamačného konania, o čom vydá kupujúcemu písomný doklad.

  Kupujúci nemá právo uplatniť reklamáciu:

  - na záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť,

  - na nevyhovujúci odtieň farby, pretože predávajúci nezodpovedá za zobrazenie jednotlivých odtieňov na výstupnom zariadení (monitor, tlačiareň) kupujúceho,

  - na vady, ktoré vznikli kupujúcemu z toho dôvodu, že kupujúci nedodržal doporučený postup uvedený v technickom liste produktu, ktorý je dostupný a zverejnený pri každom tovare

  - ak vady vznikli tým, že kupujúci použil nesprávny náterový systém na príslušný povrch (doporučený systém je uvedený pri každom produkte)

  Kupujúci bol riadne oboznámený tým, že odtieň objednaného tovaru sa môže líšiť od skutočnosti a tým kupujúci prevzal plnú zodpovednosť za zvolený odtieň.

  Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:
  a) nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,
  b) neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
  c) uplynutím záručnej doby tovaru,
  d) mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
  e) používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
  f) neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
  g) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
  h) poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
  i) neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
  j) zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

  Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená nasledujúcim spôsobom:
  1. predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo predávajúci vadný tovar vymení (určenie spôsobu vybavenia reklamácie závisí na rozhodnutí predávajúceho a kupujúci sa nemôže určenia vybavenia svojej reklamácie domáhať),
  2. pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví reklamáciu:
  a) výmenou tovaru za tovar iný, funkčný, rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na vadný tovar.

  Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dvakrát. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne. 

  Tento reklamačný poriadok platí pre všetky prípady, okrem prípadov, kedy boli v kúpnej zmluve dojednané iné záručné a reklamačné podmienky.

  Prílohy

  formular_odstupenie_od_zmluvy.docx
  Stiahnuť
  Copyright © 2024, xfarby.sk